КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 31 травня 2017 р. № 373
Київ

Про затвердження Порядку розроблення, введення в дію та перегляду професійних стандартів

{Назва Постанови в редакції Постанови КМ № 1063 від 11.10.2021}

{Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
№ 206 від 03.03.2020
№ 1063 від 11.10.2021}

Відповідно до статті 96 Кодексу законів про працю України, статті 39 Закону України “Про освіту” та статті 6 Закону України “Про оплату праці” Кабінет Міністрів України постановляє:

{Вступна частина із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1063 від 11.10.2021}

1. Затвердити Порядок розроблення, введення в дію та перегляду професійних стандартів, що додається.

{Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1063 від 11.10.2021}

{Пункт 2 виключено на підставі Постанови КМ № 206 від 03.03.2020}

Прем'єр-міністр України

В.ГРОЙСМАН

Інд. 73
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 31 травня 2017 р. № 373

ПОРЯДОК
розроблення, введення в дію та перегляду професійних стандартів

{Назва Порядку в редакції Постанови КМ № 1063 від 11.10.2021}

{У тексті Порядку слово “Мінсоцполітики” замінено словом “Мінекономіки” згідно з Постановою КМ № 206 від 03.03.2020}

{У тексті Порядку слова “громадське обговорення” в усіх відмінках замінено словами “публічне громадське обговорення” у відповідному відмінку згідно з Постановою КМ № 1063 від 11.10.2021}

1. Цей Порядок встановлює загальні вимоги до процедури розроблення, публічного громадського обговорення, затвердження, введення в дію, перегляду та внесення змін до професійних стандартів.

{Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1063 від 11.10.2021}

2. Проекти професійних стандартів можуть розроблятися роботодавцями, їх організаціями та об’єднаннями, галузевими (міжгалузевими) радами, органами державної влади, науковими установами, громадськими об’єднаннями, іншими заінтересованими суб’єктами (далі - розробники).

{Пункт 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1063 від 11.10.2021}

3. Проекти професійних стандартів розробляються відповідно до Методики розроблення професійних стандартів (далі - Методика), затвердженої Мінекономіки.

4. Етапами розроблення та затвердження професійних стандартів є:

прийняття рішення про розроблення проекту професійного стандарту, подання та реєстрація заявки на його розроблення;

формування робочої групи;

підготовка проекту професійного стандарту;

проведення публічного громадського обговорення проекту професійного стандарту;

проведення перевірки щодо дотримання вимог цього Порядку під час підготовки проекту професійного стандарту і відповідності зазначеного проекту Методиці (далі - перевірка);

затвердження професійного стандарту.

{Пункт 4 в редакції Постанови КМ № 1063 від 11.10.2021}

5. Перевірку проводять суб’єкти перевірки, до яких належать:

Спільний представницький орган сторони роботодавців на національному рівні;

Національне агентство кваліфікацій (далі - Агентство).

{Абзац третій пункту 5 в редакції Постанови КМ № 1063 від 11.10.2021}

{Абзац четвертий пункту 5 виключено на підставі Постанови КМ № 206 від 03.03.2020}

{Пункт 6 виключено на підставі Постанови КМ № 206 від 03.03.2020}

{Пункт 7 виключено на підставі Постанови КМ № 206 від 03.03.2020}

8. У разі коли розробниками є галузеві об’єднання - члени Спільного представницького органу сторони роботодавців на національному рівні, у яких створено галузеві ради з питань розроблення професійних стандартів (до складу яких обов’язково входять представники підприємств, професійних спілок, наукових та освітніх установ), для отримання відповідних експертних висновків, необхідних для затвердження професійних стандартів, такі розробники звертаються до Спільного представницького органу сторони роботодавців на національному рівні.

Якщо проекти професійних стандартів готуються розробниками, що не є членами Спільного представницького органу сторони роботодавців на національному рівні, такі стандарти затверджуються на підставі експертних висновків Агентства.

{Абзац другий пункту 8 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 206 від 03.03.2020, № 1063 від 11.10.2021}

Агентство може залучати до перевірки за згодою представників Спільного представницького органу репрезентативних всеукраїнських об’єднань профспілок на національному рівні, Спільного представницького органу сторони роботодавців на національному рівні.

{Пункт 8 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 1063 від 11.10.2021}

9. Розробник приймає рішення про розроблення проекту професійного стандарту за власною ініціативою або за зверненням юридичних або фізичних осіб, які обґрунтували необхідність розроблення професійного стандарту. Рішення про розроблення проекту професійного стандарту оформляється у вигляді заявки за формою згідно з додатком 1, яка подається Агентству.

У заявці зазначаються:

назва проекту професійного стандарту;

вид економічної діяльності за КВЕД-2010 (секція, розділ, група, клас);

код і назва професії за Національним класифікатором України ДК 003:2010 “Класифікатор професій”, затвердженим наказом Держспоживстандарту від 28 липня 2010 р. № 327 (далі - Класифікатор професій) (за наявності);

назва професійної (професійних) кваліфікації (кваліфікацій) (попередній перелік);

найменування розробника проекту професійного стандарту;

контактні дані особи, яка є відповідальною за розроблення проекту професійного стандарту;

орієнтовний строк проведення робіт із розроблення проекту професійного стандарту;

адреса веб-сайту розробника, де буде розміщено проект професійного стандарту для проведення публічного громадського обговорення.

Заявка подається в електронній формі.

Розроблення професійного стандарту запроваджується залежно від потреби роботодавців у кваліфікованій робочій силі, її розподілу за робочими місцями, форм зайнятості та умов праці для окремої професії (професійної назви роботи), за якою присвоюється повна кваліфікація, або для групи споріднених професій (професійних назв робіт) у певній сфері професійної діяльності.

{Пункт 9 в редакції Постанови КМ № 1063 від 11.10.2021}

10. Агентство у строк, що не перевищує семи робочих днів з дня отримання заявки, опрацьовує її та у разі відповідності заявки вимогам, встановленим цим Порядком, відсутності аналогічного професійного стандарту або раніше зареєстрованої заявки на розроблення проекту відповідного професійного стандарту реєструє її (присвоює реєстраційний номер) і вносить відповідну інформацію до Реєстру кваліфікацій (далі - Реєстр).

У разі невідповідності заявки встановленій формі, наявності зареєстрованої заявки на розроблення проекту відповідного стандарту або затвердженого аналогічного професійного стандарту Агентство у строк, що не перевищує семи робочих днів з дня її отримання, повертає заявку розробнику із зазначенням підстав відмови в її реєстрації.

{Пункт 10 в редакції Постанови КМ № 1063 від 11.10.2021}

11. Агентство після реєстрації заявки протягом трьох робочих днів інформує про її реєстрацію:

розробника;

Мінекономіки;

Мінцифри;

Держпраці;

Спільний представницький орган сторони роботодавців на національному рівні;

Спільний представницький орган представницьких всеукраїнських об’єднань профспілок на національному рівні.

{Пункт 11 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 206 від 03.03.2020; в редакції Постанови КМ № 1063 від 11.10.2021}

12. Після надходження повідомлення про реєстрацію заявки розробник створює робочу групу. У разі існування галузевої (міжгалузевої) ради з питань розроблення професійних стандартів робоча група з розроблення проекту професійного стандарту формується відповідно до внутрішніх процедур такої ради.

{Пункт 12 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1063 від 11.10.2021}

13. До складу робочої групи обов’язково включаються представники роботодавців, їх організацій та об’єднань, профспілок, їх організацій та об’єднань, представники сфери освіти. До складу групи також можуть входити за згодою інші фахівці (працівники) за видом (видами) економічної діяльності, для якого (яких) розробляється професійний стандарт.

{Пункт 13 в редакції Постанови КМ № 1063 від 11.10.2021}

14. Робоча група визначає порядок і строки розроблення проекту професійного стандарту в межах орієнтовного строку проведення робіт із розроблення такого проекту.

Якщо строк проведення робіт із розроблення проекту професійного стандарту порушено, розробник інформує про причини (обставини) порушення Агентство, яке може продовжити строк розроблення професійного стандарту або скасувати заявку на його розроблення, про що повідомляє розробнику, Мінекономіки, Мінцифри, Держпраці, Спільному представницькому органу сторони роботодавців на національному рівні, Спільному представницькому органу представницьких всеукраїнських об’єднань профспілок на національному рівні та вносить до Реєстру відповідні відомості.

{Абзац другий пункту 14 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1063 від 11.10.2021}

Якщо протягом одного місяця з дня закінчення строку розроблення проекту професійного стандарту розробник не повідомив Агентству про причини порушення строків, заявка скасовується, про що Агентство повідомляє розробнику і Мінекономіки.

{Абзац третій пункту 14 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1063 від 11.10.2021}

15. Підготовлений робочою групою проект професійного стандарту підлягає публічному громадському обговоренню, яке організовує та проводить розробник.

До такого обговорення можуть залучатися роботодавці, їх організації та об’єднання, профспілки, їх організації та об’єднання, професійні громадські організації та об’єднання, органи державної влади, наукові установи, галузеві (міжгалузеві) ради, інші заінтересовані суб’єкти.

Строк проведення публічного громадського обговорення становить не менш як один місяць з дня оприлюднення проекту професійного стандарту.

16. Етапами публічного громадського обговорення є:

1) оприлюднення на офіційному веб-сайті розробника:

проекту професійного стандарту;

повідомлення про публічне громадське обговорення, що включає відомості про розробника та контактні дані особи, яка є відповідальною за розроблення проекту професійного стандарту;

повідомлення про строк і форму подання пропозицій і зауважень та про строк і спосіб оприлюднення результатів обговорення;

надсилання розробником повідомлення про публічне громадське обговорення Агентству;

{Підпункт 1 пункту 16 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 1063 від 11.10.2021}

2) надсилання розробником проекту професійного стандарту заінтересованим суб’єктам (за необхідності);

{Підпункт 2 пункту 16 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1063 від 11.10.2021}

3) опрацювання робочою групою висловлених до проекту професійного стандарту пропозицій (зауважень);

4) узагальнення та оприлюднення результатів публічного громадського обговорення.

{Підпункт 4 пункту 16 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1063 від 11.10.2021}

17. У разі потреби розробник може прийняти рішення стосовно додаткових форм публічного громадського обговорення (конференції, форуми, засідання за круглим столом, зустрічі, інтернет-конференції тощо).

18. Робоча група аналізує отримані за результатами публічного громадського обговорення пропозиції (зауваження) та в разі потреби вносить зміни до проекту професійного стандарту.

Результати розгляду отриманих пропозицій (зауважень) оформляються протоколом.

19. У разі внесення суттєвих змін оновлений проект професійного стандарту оприлюднюється на офіційному веб-сайті розробника.

20. Після завершення публічного громадського обговорення схвалений робочою групою проект професійного стандарту подається розробником на перевірку.

{Пункт 20 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1063 від 11.10.2021}

21. Для проведення перевірки розробник подає підготовлений робочою групою у паперовому та електронному вигляді:

проект професійного стандарту в електронному вигляді у форматі *.doc, *.docx, *.rtf;

{Абзац другий пункту 21 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1063 від 11.10.2021}

довідку про результати публічного громадського обговорення проекту професійного стандарту із зазначенням поданих пропозицій і зауважень та відомостей щодо їх урахування;

пояснювальну записку про результати роботи з підготовки проекту професійного стандарту та його обговорення, що містить інформацію щодо проведеного аналізу професійної діяльності та складу робочої групи із зазначенням найменувань організацій і посад експертів.

{Абзац четвертий пункту 21 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1063 від 11.10.2021}

22. У разі подання розробником документів, що не відповідають зазначеному у пункті 21 цього Порядку переліку, та вимогам до їх оформлення, суб’єкт перевірки протягом п’яти робочих днів повертає документи розробнику із зазначенням причини повернення та пропонує привести їх у відповідність із встановленими вимогами.

{Пункт 22 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1063 від 11.10.2021}

23. Перевірка проекту професійного стандарту проводиться суб’єктом перевірки у строк, що не перевищує десяти робочих днів з дати його отримання.

24. За результатами перевірки суб’єкт перевірки у строк, що не перевищує п’яти робочих днів з дати завершення перевірки, готує висновок щодо дотримання вимог цього Порядку під час підготовки проекту професійного стандарту і відповідності зазначеного проекту вимогам Методики або про його відхилення чи необхідність доопрацювання.

{Пункт 24 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1063 від 11.10.2021}

25. Висновок про відхилення чи необхідність доопрацювання проекту професійного стандарту суб’єкт перевірки надсилає розробнику з обґрунтуванням підстав відхилення або обґрунтуванням необхідності доопрацювання.

26. У разі коли розробник не є членом Спільного представницького органу сторони роботодавців на національному рівні, Спільний представницький орган сторони роботодавців на національному рівні може залучатися за згодою на етапах розроблення професійного стандарту до його затвердження.

{Пункт 26 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1063 від 11.10.2021}

27. Висновок про дотримання вимог цього Порядку під час підготовки проекту професійного стандарту і відповідність зазначеного проекту Методиці разом із документами, зазначеними у пункті 21 цього Порядку, суб’єкт перевірки не пізніше ніж через п’ять робочих днів після його підписання подає Мінекономіки для затвердження.

У разі виявлення невідповідності проекту професійного стандарту вимогам законодавства Мінекономіки протягом 15 робочих днів повертає професійний стандарт разом із документами, зазначеними у пункті 21 цього Порядку, суб’єкту перевірки із зазначенням причини повернення.

{Пункт 27 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 1063 від 11.10.2021}

{Пункт 27 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1063 від 11.10.2021}

28. Мінекономіки у строк, що не перевищує одного місяця, затверджує професійний стандарт.

Мінекономіки протягом п’яти робочих днів після затвердження професійного стандарту передає його Агентству для реєстрації.

Професійний стандарт вважається введеним у дію з моменту внесення його до Реєстру.

{Пункт 28 в редакції Постанови КМ № 1063 від 11.10.2021}

29. У разі затвердження професійного стандарту за професією (професійною назвою робіт), що відсутня в Класифікаторі професій, Мінекономіки у строк, що не перевищує трьох місяців з моменту затвердження професійного стандарту, вносить назву професії (професійну назву роботи) до Класифікатора професій.

{Пункт 29 в редакції Постанови КМ № 1063 від 11.10.2021}

30. Професійний стандарт підлягає періодичному перегляду з урахуванням особливостей галузі, але не менше ніж один раз на п’ять років. За шість місяців до рекомендованої дати перегляду професійного стандарту Агентство повідомляє про це розробнику.

{Пункт 30 в редакції Постанови КМ № 1063 від 11.10.2021}

31. Для перегляду професійного стандарту розробник утворює робочу групу за такою самою процедурою, яку встановлено цим Порядком для розроблення професійного стандарту.

За результатами аналізу змісту професійного стандарту робоча група приймає рішення стосовно необхідності та доцільності внесення змін до професійного стандарту.

У разі прийняття рішення про недоцільність внесення змін до професійного стандарту перебіг строку його перегляду поновлюється. Про прийняте рішення розробник з відповідним обґрунтуванням повідомляє Агентству.

Агентство протягом п’яти робочих днів із моменту отримання інформації про поновлення строку перегляду професійного стандарту вносить відповідні зміни до Реєстру.

У разі прийняття рішення про необхідність внесення змін до професійного стандарту розробник звертається до Агентства із заявкою на внесення змін до професійного стандарту. Заявка формується відповідно до додатка 2.

{Пункт 31 в редакції Постанови КМ № 1063 від 11.10.2021}

32. Внесення змін до професійного стандарту проводиться за такою самою процедурою, яку встановлено цим Порядком для розроблення професійного стандарту, з урахуванням пункту 31 цього Порядку. На етапі публічного громадського обговорення нової редакції професійного стандарту розглядаються пропозиції (зауваження) лише щодо запропонованих змін до професійного стандарту.

{Пункт 32 в редакції Постанови КМ № 1063 від 11.10.2021}Додаток 1
до Порядку
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 11 жовтня 2021 р. № 1063)

ЗАЯВКА
на розроблення проекту професійного стандарту

{Додаток в редакції Постанови КМ № 1063 від 11.10.2021}


Додаток 2
до Порядку

ЗАЯВКА
на внесення змін до професійного стандарту

{Порядок доповнено додатком 2 згідно з Постановою КМ № 1063 від 11.10.2021}